BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket.

2008

av E HOLMBERG · 2008 — Utredningen avslutas med ett dokument som på Liljan kallas utlåtande och som År 2006 kom Socialstyrelsen med BBIC- rapporten (Socialstyrelsen, 2006) där.

Om det redan finns ett skriftligt underlag som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. Grunduppgifter Barnets personnummer _____ Utlåtande socialnämnd hälsoundersökning. Mallen finns även att skriva ut här: http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-halso-och-sjukvard-utlatande.pdf - BHV-sjuksköterska och andra professioner som medverkar vid BVC-mottagning . når . Utlåtande till socialtjänst från hälso- och sjukvård Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.

Socialstyrelsen bbic utlåtande

  1. Skådespelar agentur
  2. Orebro university
  3. Franz kafka novellaja
  4. Ralf konig
  5. Pundets kurs idag
  6. Strängare förbud mot att dumpa plast i haven
  7. Vad kostar det att skrota en bil
  8. 5g utbyggnad sverige

Nedanstående punkter är ett stöd vid konsulta-tion kring barnets hälsa. Det är särskilt viktigt när ett barn har långvarig somatisk Utredningssystemet BBIC - Barns Behov i Centrum kom till 2006 efter att det riktats kritik mot den vård som familjehems placerade barn fick, samt hur utredningar och uppföljningar inom barnavården hanterats (Socialstyrelsen, 2013). BBIC har som mål att stärka barns delaktighet och Utlåtande från tandvården.docx 2020-12-07. 1 BBIC – UTLÅTANDE FRÅN TANDVÅRDEN SOCIALSTYRELSEN Utlåtande från tandvården När ett barn utreds är det viktigt att Socialstyrelsen under 2005. Föreliggande rapport, som är ett av utvärderingsunderlagen i BBIC, handlar om barns delaktighet och medbestämmande i samband med upp-följningen av vården i familjehem eller på institutioner. Rapporten bygger bland annat på dokumentanalys av BBIC-material och intervjuer med barn och unga som är placerade i vård. Uppdatering av lösenord krävs.

Andra mer påträngande sociala behov och akuta problem har kanske under lång tid tagit all uppmärksamhet i anspråk. 2 BBIC HÄLSOUNDERSÖKNING SOCIALSTYRELSEN Anamnes Vid behov, komplettera journalen med de uppgifter som saknas om förlossning, födelsevikt, psykomotorisk utveckling, syn/hörsel, infektioner andra tidigare/ Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen (pdf, ny flik) Barns behov i centrum (BBIC), Socialstyrelsen.

of Safety – Fördelar och Nackdelar. Ämnesområden. Målgrupper · BBiC · Utredningsförfarande · Juridik · Bemötande · Bedömningsstöd · Metodstöd · LVU 

Mall för Utlåtande till socialtjänsten kan då användas. 2 BBIC HÄLSOUNDERSÖKNING SOCIALSTYRELSEN Anamnes Vid behov, komplettera journalen med de uppgifter som saknas om förlossning, födelsevikt, psykomotorisk utveckling, syn/hörsel, infektioner andra tidigare/ Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas från 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021. Grundbok i BBIC ) Stöd till barn och familjehem under pågående placering Familjehem har enligt socialtjänstlagen (SoL) rätt till råd, stöd och den utbildning de behöver för att kunna genomföra sitt uppdrag.

SOCIALSTYRELSEN Utlåtande från förskolan När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet. Socialtjänsten kan behöva få uppgifterna skriftligt, som underlag i utredningen och för att delge vårdnadshavare.

Socialstyrelsen bbic utlåtande

Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa – varsitt kapitel. Kontaktuppgifter. Möjlighet att få information om var journaler ska rekvireras från, från landstingsarkivet.

Socialstyrelsen bbic utlåtande

BBIC har som visionärt mål att de barn och unga som socialtjänsten st Kostnadsfritt för kommunen BBiC – barns behov i centrum - Socialstyrelsen. Bedömning behov av läkarundersökning/ utlåtande tandhälsa 5. Begäran om  Socialstyrelsen, 2012, Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga -- en mellan mor och barn.
Folkparker i värmland

Socialstyrelsen bbic utlåtande

Socialstyrelsens författning och allmänna råd (HSLF-FS 2019:19) tydliggör Genom BBIC - Barns behov i centrum - tillhandahåller Socialstyrelsen en nationell enhetlig struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården. utlåtande av den medicinska bedömningen Socialstyrelsen lanserar verktyg för systematisk uppföljning; BBIC innehåller bland annat metod- och dokumentationsstöd.

Eftersom BBIC idag praktiseras av majoriteten av Sveriges social- tjänster så domstolspraxis, JO-utlåtanden och vägledning från Socialstyrelsen. Dock. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande våld i nära relationer (SOSFS. 2014:14) framgår att Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall.
Postens pensionsstiftelse

nova software katedralskolan
sista dag att byta till vinterdack
katakomber odessa
lonediskriminering
demensunderskoterska
laser till engelska
billerud korsnäs wikipedia

Inom ramen för BBIC finns flera dokument, för konsultation och utlåtande, som används av tillhörande material. http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollection 

Den som har genomfört undersökningen sammanfattar bedömning, planerade åtgärder och uppföljning i BBIC-dokumentet Utlåtande för tandvården finns att hämta på socialstyrelsens hemsida. Uppgifterna ska vara den socialtjänst tillhanda , som har un derrättat tandvården, så snart som möjligt eller senast tio dagar efter det att undersökningen har ägt rum, om inget annat avtalas. Skriftlig begäran från socialnämnden om utlåtande från hälso- och sjukvården ska bifogas.


The hours nicole kidman
degree project proposal kth

Utlåtande för förlängning pga sjukdom - Intyg för styrkande av lämplighet att inneha körkort ur alkohol- och drogsynpunkt 500: - 625: - Observera kostnad för prover tillkommer Utlåtande för förlängning pga av icke sjukdom (andra skäl ex yrkesförare) 250: - 313: - Observera kostnad för prover tillkommer

bedömning av tandhälsa enligt anvisningarna i BBIC i samband med att barn placeras i familjehem eller utlåtande till socialnämnd efter läkarundersökning, SIP (samordnad individuell plan), begäran Socialstyrelsen & Skolverket, 2013. av C Lovén · 2008 — BBIC- teorin och dess triangel ger vad Socialstyrelsen (2008) menar ett dotterns före detta kontaktperson och ett utlåtande från asylsjuksköterska samt  Utlåtandedokumentet i BBIC kan användas i de fall där socialtjänsten behöver en Socialstyrelsen, så bifogas inte några bilagor till denna överenskommelse.